Verandering per 1 januari 2021: Nieuwe rekenmethode bepaalt hoe energiezuinig jouw woning is

Als huurder is het zinvol om te weten hoe energiezuinig jouw woning is. Zo kun je een goede inschatting maken van je energiekosten. Sinds 1 januari dit jaar is de methode om de energieprestaties van gebouwen te bepalen, veranderd. Dat betekent dat het Vereenvoudigd Energie Label voor de particuliere markt en de Energie Index voor de huursector is komen te vervallen. De energiezuinigheid van woningen wordt echter nog steeds uitgedrukt in labelletters – van A tot en met G – op basis van de nieuwe bepalingsmethode NTA 8800.

“De oude labels blijven tot tien jaar na afgifte geldig. Zolang er geen sprake is van verkoop of nieuwe verhuur, heeft een ongeldig label geen gevolgen,” legt Sjors van de Poel, Beleidsmedewerker Vastgoed bij l’escaut, uit. “Ook als een woningeigenaar bij verkoop of verhuur een geldig energielabel kan laten zien, hoeft hij geen nieuw label aan te vragen. Is het label in dat geval echter niet meer geldig, dan moet hij een nieuw label aanvragen.” Een onafhankelijk adviseur stelt dit nieuwe label sinds 1 januari op volgens de nieuwe methode.

Completer, eerlijker en duidelijker

Volgens Sjors werd de vorige bepalingsmethode gezien als onvolledig en was deze daarom verouderd. “De overheid wilde één nieuwe methode die aansluit op de Europese richtlijn Energieprestatie Gebouwen,” verklaart hij. “De nieuwe rekenmethode kent een veel uitgebreidere en eerlijkere berekening ten opzichte van de oude methodiek. Het nieuwe label geeft daarmee beter inzicht in de energiezuinigheid van een woning.”

Ander labelletter

Het nieuwe energielabel geldt voor alle gebouwen: nieuwbouw, bestaande bouw, woningbouw en utiliteitsbouw. “De nieuwe labelletters komen overeen met de letters van het oude energielabel,” vertelt Sjors. “Wel zijn er enkele nieuwe niveaus bijgekomen: A+ tot en met A++++. De verwachting is dat zo’n veertig procent van alle woningen in Nederland bij vervanging van het energielabel een ander labelletter krijgt. Als de geldigheid van het huidige label afloopt, stelt l’escaut de energieprestatie van de woning vast volgens de nieuwe methodiek. In een zeer klein aantal van de gevallen kan dit leiden tot een verlaging van de huurprijs.”

Tabel 1.: De linkerkolom laat de energielabelletters zien afgegeven tot 31 december 2020. De rechterkolom toont de nieuwe labelletters, geldig vanaf 1 januari 2021, inclusief de nieuw bijgekomen niveaus.

Verduurzaming van woningen

Door woningen te verduurzamen, leveren woningcorporaties een belangrijke bijdrage aan het terugbrengen van de
CO2-uitstoot. l’escaut streeft naar een CO2-neutrale woningvoorraad in 2050, aansluitend op het landelijke Klimaatakkoord. Sjors: “Stapsgewijs verbeteren we onze woningen. Dat doen we door renovatie, verkoop, sloop en nieuwbouw. In het geval van renovatie, gingen we in het verleden voor energielabel B. Dit hebben we bijgesteld: nu willen we minimaal label A en in een aantal gevallen gaan we zelfs voor A+++. Vanaf dit jaar verduurzaamt l’escaut haar woningen vanzelfsprekend volgens de nieuwe methodiek, waar vervolgens ook het nieuwe energielabel aan vasthangt.”   

Nieuwbouw

Voor nieuwbouw hanteert l’escaut iets strengere eisen dan de landelijke. Vooruitlopend op de landelijke klimaateis van 2050, bouwt l’escaut haar woningen nu al energieneutraal wanneer het gaat om gebouwgebonden energieverbruik. “Daarmee bedoelen we de energie die nodig is om de ruimte te verwarmen, koelen en ventileren en van warm water en elektriciteit te voorzien,” legt Sjors uit. “Voor de energie die de huurder verbruikt voor zijn huishoudelijke apparatuur, het zogenoemde gebruikersgebonden energieverbruik, is hij zelf verantwoordelijk. Hierin is ook een belangrijke rol weggelegd voor de overheid en energieleveranciers; zij moeten het makkelijker maken om de gebruiker van groene energie te voorzien.”

BENG
Om de energieprestatie van een gebouw uit te drukken, maakt de overheid gebruik van drie indicatoren, in de volksmond ook wel BENG-indicatoren genoemd. BENG staat voor Bijna Energie Neutrale Gebouwen. Ook voor deze indicatoren is de nieuwe rekenmethode NTA 8800 sinds 1 januari 2021 leidend. Alle vergunningsaanvragen voor nieuwbouw moeten voldoen aan de drie BENG-eisen. De eerste indicator gaat over de hoeveelheid energie die een gebouw nodig heeft voor verwarming en koeling, uitgedrukt in thermische kWh per m2 gebruiksoppervlakte per jaar. Het gaat hierbij over het beperken van de energievraag van het gebouw zelf. Hierbij zijn onder andere isolatie, de vorm van het gebouw, het percentage glas en zonwering van belang. De tweede indicator berekent hoeveel fossiele brandstof in kWh per m2 gebruiksoppervlakte per jaar nodig is voor verwarming, koeling, warm water en installaties. De derde indicator bepaalt het aandeel hernieuwbare energie van het totale energiegebruik. Denk aan zonne-energie, aardwarmte en bodemenergie. Naast de drie BENG-eisen is ook TOjuli onderdeel van de bouwregelgeving. Dit indicatiegetal geeft inzicht in het risico op temperatuuroverschrijding in de zomermaanden.