sfeerbeeld

Privacy

Privacyverklaring

 

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door l’escaut woonservice (hierna: “l’escaut”).

 

Waarborgen van privacy en vertrouwelijkheid van informatie

Voor l’escaut is het waarborgen van de privacy en de vertrouwelijkheid van informatie essentieel. l’escaut spant zich in om de bescherming en het correcte gebruik van uw persoonsgegevens, zoals uw naam, adres en rekeningnummer, te waarborgen. In deze privacyverklaring kunt u lezen op welke wijze l’escaut uw persoonsgegevens verwerkt en beschermt.

 

Verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens

Indien u gebruik wilt maken van de diensten van l’escaut, is het noodzakelijk dat bepaalde persoonsgegevens van u worden verwerkt. Denk hierbij aan de gegevens die noodzakelijk zijn om de huurovereenkomst uit te voeren.

Doeleinden van de verwerking

l’escaut verzamelt persoonsgegevens met als doel het verhuren, onderhouden, renoveren, bouwen en verkopen van woningen.

 

Categorieën persoonsgegevens

Bij l’escaut worden de volgende algemene persoonsgegevens verwerkt: naam, adres, woonplaats, contactgegevens als e-mailadres en telefoonnummer, geslacht, geboortedatum, burgerlijke staat en bankgegevens.

l’escaut verwerkt de volgende gevoelige gegevens: inkomensgegevens (dit kan een inkomensverklaring van de Belastingdienst zijn of een salaris- of uitkeringsspecificatie) en informatie over de huishoudsamenstelling. In het kader van de wettelijke toetsing of de inkomensgegevens behoren bij de beoogd huurder maakt l’escaut gebruik van het BSN nummer.

 

Grondslag voor gegevensverwerking

l’escaut verwerkt uw persoonsgegevens met name ter uitvoering van de huurovereenkomst, of op grond van een wettelijke verplichting. In mindere mate worden persoonsgegevens verwerkt op basis van een gerechtvaardigd belang van l’escaut, of op basis van verkregen toestemming van de betrokkene.

 • Overeenkomst: Voor het verhuren van een woning wordt een huurovereenkomst opgesteld tussen de huurder en l’escaut. Om deze overeenkomst goed uit te kunnen voeren, is de verwerking van bepaalde persoonsgegevens noodzakelijk.

  Wettelijke plicht: l’escaut verwerkt tevens uw persoonsgegevens indien dit nodig is ter voldoening aan wettelijke verplichting die op l’escaut rust.

 • Gerechtvaardigd belang: Indien l’escaut een zwaarder gerechtvaardigd belang heeft dan uw privacybelang, is l’escaut gerechtigd uw persoonsgegevens in die situatie te verwerken. Denk hierbij aan het verwerken van persoonsgegevens om bijvoorbeeld woonfraude, overlast en hennepteelt te bestrijden.

 • Toestemming: Als l’escaut persoonsgegevens wil verwerken, maar deze verwerking valt niet onder een van bovengenoemde grondslagen, zal l’escaut uw toestemming vragen voordat l’escaut de persoonsgegevens gaat verwerken.

 

Delen en doorgifte van persoonsgegevens

l’escaut kan uw persoonsgegevens delen met organisaties die worden ingeschakeld bij de uitvoering van de huurovereenkomst. Zo kan bijvoorbeeld een aannemer worden ingehuurd om reparaties aan de woning uit te voeren. Deze ingeschakelde organisaties krijgen slechts toegang tot de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van hun taak, zoals uw adres of eventueel een telefoonnummer of mailadres.

 

l’escaut maakt gebruik van softwareprogramma’s om haar werkzaamheden goed uit te kunnen voeren. De leveranciers van deze softwareprogramma’s hebben toegang tot persoonsgegevens. Om de rechtmatige verwerking door deze leveranciers te kunnen waarborgen, heeft l’escaut verwerkersovereenkomsten afgesloten met deze leveranciers.


In bepaalde situaties kunnen persoonsgegevens gedeeld worden met de politie of zorginstellingen, om bijvoorbeeld woonoverlast of fraude aan te pakken.

 

l’escaut verkoopt geen persoonsgegevens aan derden. Ook zal l’escaut geen persoonsgegevens die u haar verstrekt aan derden doorgeven ten behoeve van hun direct marketing doeleinden.

 

Bewaartermijn

l’escaut waarborgt dat uw persoonsgegevens niet langer bewaard worden dan nodig is in het kader van de dienstverlening, tenzij het bewaren van uw persoonsgegevens noodzakelijk is ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht of u vraagt om verwijdering van uw persoonsgegevens.

 

Beveiliging en integriteit van gegevens

l’escaut heeft een beveiligingsbeleid opgesteld en maatregelen geïmplementeerd ter bescherming van persoonsgegevens tegen ongeautoriseerd verlies, misbruik, wijziging of vernietiging is opgenomen. De toegang tot uw persoonsgegevens zal strikt worden beperkt tot degenen die namens l’escaut betrokken zijn bij de verlening van diensten aan u of die anderszins binnen de kaders van de privacywetgeving daartoe geautoriseerd zijn. De individuen die toegang hebben tot de persoonsgegevens zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van dergelijke informatie te handhaven.

 

Rechten van de betrokkene

Op grond van de AVG heeft u als betrokkene verschillende rechten. l’escaut vindt het belangrijk dat u deze rechten kunt uitoefenen. U kunt een beroep doen op een van onderstaande rechten door een e-mail of een brief te sturen of een verzoek te doen aan de balie op ons kantoor. U heeft de volgende rechten:

 • Recht van inzage: u heeft het recht om inzage te verkrijgen in de door l’escaut over u verwerkte persoonsgegevens;

 • Recht op rectificatie: u heeft het recht op rectificatie van u betreffende onjuiste persoonsgegevens;

 • Recht op gegevenswissing: u heeft het recht op wissing van u betreffende persoonsgegevens indien l’escaut deze niet langer nodig heeft voor het doel waarvoor ze werden verwerkt;

 • Recht op beperking van de verwerking: indien de juistheid van de verwerkte persoonsgegevens wordt betwist, de verwerking onrechtmatig is, l’escaut de persoonsgegevens niet langer nodig heeft voor de verwerkingsdoeleinden of u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking, heeft u recht op beperking van de verwerking. Dat wil zeggen dat de persoonsgegevens dan (tijdelijk) niet verwerkt of gewijzigd mogen worden;

 • Recht op overdraagbaarheid van de gegevens: u kunt verzoeken om alle u betreffende persoonsgegevens door l’escaut over te laten dragen aan een andere organisatie;

 • Recht van bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door l’escaut. Bij een dergelijk verzoek zal l’escaut de verwerking van de persoonsgegevens staken, tenzij er gerechtvaardigde gronden zijn die zwaarder wegen dan uw belangen;

 • Recht niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde verwerking: u heeft het recht niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking gebaseerd besluit waaraan voor u rechtsgevolgen zijn verbonden, zoals bijvoorbeeld profilering.

 

Klachten

Indien u een klacht hebt over de werkwijze van l’escaut, kunt u dit melden bij l’escaut zelf, of u kunt een klacht indien bij de Autoriteit Persoonsgegevens indien het gaat om de bescherming van persoonsgegevens. Dit kan via: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Contact

U kunt contact opnemen met Privacy Officer van l’escaut via het onderstaande adres:

l’escaut woonservice
T.a.v. de Privacy Officer
Hermesweg 13
4382 ND Vlissingen

info@lescaut.nl

Tel.: 0118 – 42 23 00

 

­
 

Mail deze pagina door

 
 
Copyright © l'escaut | Disclaimer, cookies en privacy | Powered by Bright Answers