Bewonerscommissie

Veel gevraagd over Bewonerscommissie

Hoe kom ik in contact met de bewonerscommissie?

Je kunt in contact komen met de bewonerscommissie via het Team Wijkbeheer. Zij kunnen je doorverwijzen.

Voor welke zaken kan ik als huurder bij de bewonerscommissie terecht?

De leefbaarheid en veiligheid in het complex. 

Wat doet een bewonerscommissie?

Bewonerscommissies houden zich bezig met de belangen van huurders in hun eigen complex. Vaak gaat dit om hele concrete belangen. Hierbij kun je denken aan te hoge servicekosten, onderhoudsklachten of de leefbaarheid in het complex. Overleg met l'escaut woonservice komt ook voor, maar dit gaat alleen over zaken die te maken hebben met het complex.

Hoe vaak overlegt een bewonerscommissie met bewoners?

De leden van de bewonerscommisie overleggen minimaal 1 keer per jaar met de bewoners, om verslag te doen van de activiteiten en de plannen voor het komende jaar. Hier is l'escaut woonservice geen onderdeel van.

Hoe vaak overlegt een bewonerscommissie met l'escaut woonservice?

Het advies is minimaal één keer per jaar. Op verzoek kan dit vaker.

Wat is een bewonerscommissie?

Een bewonerscommissie is een groep actieve huurders, die de belangen behartigt van alle huurders van één of meer dichtbij elkaar gelegen woningcomplexen.

Uit hoeveel personen bestaat het bestuur van een bewonerscommissie en waar moeten de leden aan voldoen?

Het bestuur bestaat uit minimaal drie personen: een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Als er meer dan 3 leden zijn, worden de andere huurders 'overige leden' genoemd. Huurders hoeven hier geen speciale vaardigheden of opleidingen te hebben om zich aan te melden, het enige belangrijke is dat ze een deel van hun tijd willen besteden aan de commissie. Een bewonerscommissie moet representatief zijn voor het complex, dat wil zeggen dat zij namens de huurders van het gehele complex spreekt. Dit kunnen leden aantonen door een vergadering te houden en de bewoners te laten stemmen over wat de bewonerscommissie gaat voorleggen aan l'escaut woonservice. 

Kan ik me aanmelden als lid van een bewonerscommissie?

Wanneer je lid wil worden van een bewonerscommissie, kun je dit aangeven bij het Team Wijkbeheer. Zij kunnen je in contact brengen met de bewonerscommissie van je complex.

Kan ik zelf een bewonerscommissie starten?

Wanneer je in een complex woont, kun je zelf een commissie oprichten.

Wat houdt het adviesrecht van de bewonerscommissie in?

Adviesrecht van de bewonerscommissie: huurders mogen schriftelijk advies geven aan l'escaut woonservice over zijn voorgenomen beleid. Dit advies is zwaarwegend; l'escaut woonservice mag er alleen met een goede motivatie van afwijken. Hier hoort een vastgestelde procedure bij:

  • l'escaut woonservice verstrekt informatie. Indien de bewonerscommissie hier behoefte aan heeft, vindt er overleg plaats.
  • De bewonerscommissie beraadt zich over de besproken zaken met haar achterban. Vervolgens brengen ze binnen 6 weken advies uit.
  • Tot slot bepaalt l'escaut woonservice of zij wilt afwijken van het advies. Als dit het geval is, moet l'escaut woonservice binnen 2 weken schriftelijk de redenen mededelen waarom zij het advies niet opvolgt.

Wat houdt het overlegrecht van de bewonerscommissie in?

Overlegrecht van de bewonerscommissie: dit is het recht van de bewonerscommissies om aan l'escaut woonservice te vragen met hen te overleggen. Dit geldt in drie situaties:

  • Jaarlijks: l'escaut woonservice is verplicht om minimaal 1 keer per jaar te overleggen met haar bewonerscommissies.
  • Op verzoek: de bewonerscommissies kan l'escaut woonservice vragen overleg met hen te voeren over informatie die zij op hun verzoek verstrekt heeft, op grond van het informatierecht.
  • Bij beleidswijzigingen: als l'escaut woonservice van plan is een wijziging door te voeren in beleid of beheer, dan moet zij hierover met de betrokken bewonerscommissies overleggen.

Wat houdt het informatierecht van de bewonerscommissie in?

Informatierecht van bewonerscommissie: huurders hebben het recht om informatie te ontvangen van l'escaut woonservice. Dit is van toepassing op bestaand beleid wanneer dit van directe invloed is op de woon- en leefsituatie van de betrokkenen. Hiernaast is het informatierecht ook van toepassing op wijzigingen in het beleid. Wanneer l'escaut woonservice van plan is wijzigingen door te voeren, is zij verplicht de betrokken huurders zelf te informeren over deze plannen. Deze informatie moet schriftelijk verstrekt worden.

Wat zijn de rechten van een bewonerscommissie?

De wettelijke rechten van een bewonerscommissie zijn het informatierecht, het overlegrecht en het adviesrecht.

Door wie wordt een bewonerscommissie opgericht?

Een bewonerscommissie wordt opgericht door meerdere bewoners/huurders van huurwoningen in een wooncomplex.

Ontvangt een bewonerscommissie een vergoeding voor gemaakte kosten van l'escaut woonservice?

Kosten voor de bewonerscommissie worden op aanvraag vergoed. Denk hierbij aan kosten voor scholing, extern advies en communicatie of aan het ter beschikking stellen van een vergaderlocatie voor overleg met de achterban.

Ik heb een probleem, kan de bewonerscommissie helpen?

De bewonerscommissie kijkt naar problemen die alle huurders hebben. Wanneer jij alleen een probleem hebt, dan kan de bewonerscommissie daar niet mee helpen. Neem dan contact met ons op via het Contactformulier