sfeerbeeld

RVC blikt terug 2016

­Het afgelopen jaar is een druk jaar geweest. Naast onze gewone taken zijn we bezig geweest met de komst van een nieuwe directeur/bestuurder, de aanstelling van twee RvC leden en de benoeming van een nieuwe voorzitter. Daarnaast heeft de invoering van de nieuwe Woningwet en als gevolg daarvan het maken en herzien van diverse statuten en reglementen de nodige aandacht gevraagd.

 

Wat doet de RvC?

Het is goed om eerst nog even stil te staan bij de taak van de Raad van Commissarissen. Want wat doet een RvC nu eigenlijk en wat heb ik er aan als huurder?

De commissarissen houden toezicht op het beleid van l’escaut woonservice. Uiteindelijk willen wij het beste voor de huurder. Onderwerpen die de huurders raken houden we dan ook goed in de gaten. We maken dus niet zelf de plannen maar horen ze wel aan. Als het nodig is geven we advies aan de bestuurder. We hebben echter niet alleen een adviesrol. Wij zijn ook de werkgever van de directeur/bestuurder en vanuit die rol beoordelen wij het functioneren, bepalen we de beloning en kunnen we als er zich een conflict zou voordoen ook ingrijpen.

 

Waar hebben we ons mee beziggehouden?                   

Naast huurders zijn ook de financiën, het vastgoed en het personeel voor l’escaut van groot belang. In 2016 zijn onder andere de volgende onderwerpen tijdens de RvC vergaderingen besproken:

 

Passend toewijzen

Het passend toewijzen van woonruimte was in 2016 een punt van aandacht. De overheid heeft regels opgelegd aan de corporaties om een woning niet meer willekeurig aan iedereen te kunnen verhuren. De huurprijs van de woning moet wel passen bij het inkomen en samenstelling van het gezin. Dit nieuwe toewijzingssysteem vroeg de nodige aandacht van de organisatie, maar de invoering ervan is vlot verlopen.

Huurdersonderhoud

Het huurdersonderhoud dat l’escaut normaal uitvoerde is in 2016 ingeperkt. Veel klein onderhoud wordt nu teruggelegd bij de huurder. Om te komen tot zo’n beslissing moeten er altijd voor- en nadelen worden afgewogen. De RvC blijft het gevolg van deze beslissing voor de huurders nauwlettend volgen.

Bereikbaarheid

De bereikbaarheid van l’escaut stond eveneens bij ons op de agenda. We willen de klanten tevreden zien en we geloven dat een goede bereikbaarheid hierbij helpt. Op dit moment staat l’escaut op het punt om digitaal stappen vooruit te zetten door de ontwikkeling van een nieuw klantportaal. Als RvC vinden wij dit een goede ontwikkeling maar we denken hierbij ook aan het belang van de oudere huurders. Nog niet iedereen is klaar voor de digitale revolutie, waardoor de RvC aandacht blijft houden voor de manier waarop l’escaut met deze groep omgaat.

Ouderen en zorg

Ouderen en zorg is nog een belangrijk punt. We houden contact met zorginstellingen en willen dat de zorg zo goed mogelijk blijft. Dit zal in 2017 terugkomen op onze agenda. We willen nog meer aandacht voor de combinatie van wonen en zorg en zien dit graag terug in het beleid van l’escaut.

Portefeuillestrategie

De portefeuillestrategie is voor ons eveneens een onderwerp van gesprek. Bij renovatie, sloop en nieuwbouw houden we altijd het doel in de gaten; hoe gaat l’escaut zich voorbereiden op de toekomst? We zien een krimp in de populatie en tegelijk zullen nieuwe woningen ruimer van opzet zijn als gevolg van nieuwe wetgeving. Daarnaast moeten woningen natuurlijk betaalbaar blijven. Hier zal l’escaut op moeten inspelen.

Energiebesparende maatregelen

Wat doet l’escaut aan energiebesparende maatregelen? l’escaut investeert fors in energiebesparende maatregelen om in 2025 voor al onze woningen op een energielabel B uit te komen. Uiteindelijk is dit in het belang van zowel de huurders als het milieu.

Contactmoment

De RvC heeft twee keer per jaar een contactmoment met de OR. We vinden het belangrijk om te weten hoe de OR naar de organisatie en de bestuurder kijkt. Een keer per jaar houden we een functioneringsgesprek met de bestuurder. In 2017 willen we overgegaan naar een 360 graden feedback systeem. We nemen in deze gesprekken informatie van buitenaf mee. Hoe zien andere partijen de bestuurder?

Zelfevaluatie

Daarnaast onderzoekt de RvC eenmaal per jaar zijn eigen functioneren door het houden van een zelfevaluatie.

Nieuwe directeur

Afgelopen jaar stond in het teken van de werving van een nieuwe directeur/bestuurder voor l’escaut woonservice. Als RvC zijn we in de werkgeversrol hierin als eerste aan zet, terwijl hierbij ook voor de huurdersvereniging een belangrijke rol is weggelegd. Vanuit nieuwe wet en regelgeving heeft de overheid bij de benoeming van een nieuwe directeur/bestuurder een bepalende rol gekregen door het verplicht afnemen van een geschiktheids- en betrouwbaarheidstoets.

Profielen

In 2016 zijn de profielen voor leden van de RvC vastgesteld. Er zijn profielen vastgesteld in verschillende disciplines: financieel, vastgoed, volkshuisvesting, juridisch en governance. Dit heeft geresulteerd in de benoeming van twee nieuwe leden in de RvC. Ben van de Par, voor het profiel Vastgoed en Kees Kort voor het profiel Volkshuisvesting. Deze laatste op voordracht van de huurdersvereniging van l’escaut. Loes Meeuwisse en Wim Oving zijn jarenlang met veel enthousiasme betrokken geweest bij de RvC, maar zij zijn als gevolg van de afloop van hun wettelijke termijn uit de RvC vertrokken. Het voorzitterschap van Wim Oving heb ik per 1 januari overgenomen.

 

Kortom, 2016 was een druk jaar waarin veel zaken op onze agenda stonden. De regels zijn door de overheid aangescherpt, wat een intensivering van het toezicht betekent.

Voor 2017 staan er weer nieuwe uitdagingen op de agenda, die samen met de directeur/bestuurder worden opgepakt!

 

Nicolaas van Everdingen

Voorzitter Raad van Commissarissen

 

­
 

Mail deze pagina door

 
 
Copyright © l'escaut | Disclaimer, cookies en privacy | Powered by Bright Answers