Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen (RvC) bestaat uit vijf mensen. Hun belangrijkste taak is toezicht houden op het bestuur van l’escaut. De RvC kijkt mee met de keuzes, doelstellingen en prestaties van l’escaut op verschillende terreinen. Bijvoorbeeld of er voldoende passende woningen zijn voor de sociale doelgroepen. Maar ook of er wordt geïnvesteerd in duurzaamheid en of de huren niet te hoog zijn. De RvC overlegt hierover regelmatig met de bestuurder van l’escaut. Daarnaast geeft de RvC goedkeuring aan het ondernemingsplan en controleert de raad het jaarverslag van l’escaut. Het reglement van de RvC kun je in de zijbalk downloaden. 

 Samenstelling

  Benoemd 1 januari Aftredend volgens rooster (mogelijke) herbenoeming 1 januari t/m 31 december
C.J. Kort (voorzitter) 2017   2021*) 2025
ing. B.P. van de Par MRE (vicevoorzitter) 2017 2021*) 2025
A.A.A. van den Abeele  28-10-2020 28-10-2024 28-10-2028
Mw. drs I.M. Moonen RC 2022 2026 2030
MW. M.W. Polderman MSc 2022 2026 2030

*) hernoeming heeft plaatsgevonden

C.J. Kort en A. van den Abeele zijn lid van de rvc op voordracht van de huurdersvereniging.