sfeerbeeld

Prestatieafspraken 2016-2019 getekend

l’escaut woonservice, Woonburg, Huurdersvereniging l’escaut, stichting Huurdersbelangen Woonburg Walcheren en  de gemeente Vlissingen hebben afspraken gemaakt over de uitvoering van het volkshuisvestingsbeleid in Vlissingen. Deze afspraken zijn vastgelegd in het document 'Prestatieafspraken 2016-2019', dat op 9 mei 2016 is ondertekend. Met deze overeenkomst versterken de gemeente Vlissingen, de corporaties en de huurdersorganisaties hun samenwerking en wordt uitvoering gegeven aan de ambities zoals geformuleerd in het gemeentelijk beleid (zie het coalitieprogramma en de Structuurvisie en Woonvisie).
De Vlissingse gemeenteraad en de Raden van Commissarissen van de woningbouwcorporaties staan achter de prestatieovereenkomst. Ook de huurdersorganisaties stemmen in met de overeenkomst.

Afspraken

De partijen hebben afspraken gemaakt over rollen en verantwoordelijkheden, beschikbaarheid van woningen, betaalbaarheid en woonlasten, energie en duurzaamheid, inzet in wijken en buurten en de sociaal maatschappelijke opgaven. De focus van deze prestatieafspraken is in belangrijke mate kaderstellend. Op basis van de Woningwet 2015 zullen de corporaties jaarlijks een bod uitbrengen bij de gemeente met de geplande projecten en activiteiten voor het volgende jaar.
De geplande projecten en activiteiten moeten passen binnen de kaders die zijn overeengekomen in de prestatieovereenkomst.

Rol en verantwoordelijkheden

Nieuw is de nadrukkelijke rol en verantwoordelijk die de huurdersorganisaties krijgen bij de totstandkoming, uitvoering en monitoring van de afspraken. Zij dragen bij aan de thema’s die recht doen aan hun mogelijkheden, zoals het bieden van informatie, advies en ondersteuning aan huurders. Ook praten de huurdersorganisaties mee bij de jaarlijkse monitoring van de afspraken en de biedingen van de corporaties.

Beschikbaar, betaalbaar en kwaliteit

De kern van de prestatieafspraken is een gezamenlijke inspanning op de volgende kernpunten:       

  • Beschikbaar: de corporaties garanderen dat actief woningzoekenden (behorend tot de doelgroep) binnen 3 jaar een passende woning vinden;
  • Betaalbaarheid: corporaties, huurdersorganisaties en de gemeente willen de woonlasten van huishoudens met een laag inkomen beheersbaar houden;
  • Kwaliteit: de corporaties verbeteren jaarlijks minimaal 5% van hun woningbezit en bouwen vanaf alleen nieuwbouwwoningen met een EPC van 0,0 (de norm voor 2020).

Elk jaar wordt een bieding gedaan door de corporaties, waarin zij aangeven op welke wijze en welk deel van de afspraken in de komende 2 jaar wordt uitgevoerd.

 

Bron tekst: gemeente Vlissingen

­
 

Mail deze pagina door

 
 
Copyright © l'escaut | Disclaimer, cookies en privacy | Powered by Bright Answers