sfeerbeeld

Nieuwe prestatieafspraken voor Vlissingen

"Een woningvoorraad die, nu en in de toekomst, aansluit bij de wensen van onze inwoners en gelegen is in een aantrekkelijk en veilig woon- en leefklimaat". Dat is wat de gemeente Vlissingen, de corporaties l'escaut en Zeeuwland en hun huurdersorganisaties nastreven.
Om dit te bereiken hebben zij nieuwe prestatieafspraken gemaakt, die de partijen op 30 oktober 2019 gezamenlijk ondertekenden. 

 

Prestatieovereenkomst

De gemeente Vlissingen is verantwoordelijk voor het opstellen van het wonen- en volkshuisvestingsbeleid. De corporaties spelen een belangrijke rol bij de uitvoering. Samen met de huurdersorganisaties maken ze afspraken over de speerpunten van het beleid en hoe we omgaan met actuele ontwikkelingen als de energietransitie, de woonlasten en huisvesting van doelgroepen. De afspraken zijn opgeschreven in de Prestatieovereenkomst 2020 en verder.

 

Speerpunten voor de komende jaren
  • De corporaties, gemeente en huurdersorganisaties streven naar een korte zoekduur voor een betaalbare en passende woning. De corporaties anticiperen met aanpassingen in hun bezit om dit mogelijk te maken;
  • Om wonen in Vlissingen betaalbaar te houden, voeren de partijen periodiek een woonlastenonderzoek uit. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar de huren, maar ook naar de energielasten en belastingen;
  • De corporaties streven naar een CO2 neutrale woningvoorraad in 2050. Om dit te bereiken investeren zij in technologieën voor verduurzaming en energietransitie. Hierbij worden ook bewoners van verkochte sociale huurwoningen gestimuleerd om mee te doen;
  • Als laatste wordt nadrukkelijk ingezet op het versterken van de relatie tussen de corporaties en instanties in het sociaal domein. Bijvoorbeeld voor het verbeteren van de huisvesting van personen uit instellingen. Alleen door samenwerking kunnen we op een goede en efficiënte wijze inspelen op de sociaal maatschappelijke opgaven en zorg in onze gemeente.

 

Van overeenkomst naar uitvoering

De corporaties geven jaarlijks aan, welke activiteiten zij gaan uitvoeren om de gestelde doelen in de Prestatieovereenkomst te realiseren. Dit proces begint met een dialoog met de gemeenteraad en huurdersorganisaties over de behaalde resultaten en de vraag of de Prestatieovereenkomst nog aansluit bij de actuele ontwikkelingen. Door hier jaarlijks op terug te kijken, streven partijen ernaar dat die zaken worden opgepakt die aansluiten bij de woonbehoeften en woonwensen van onze inwoners.

­
 

Mail deze pagina door

 
 
Copyright © l'escaut | Disclaimer, cookies en privacy | Powered by Bright Answers